Го загубив уредот

Дали го загубивте уредот? Ви го украдоа или ви беше одземен?

Во овие ситуации, важно е да се преземат итни чекори за да се намали ризикот некој друг да пристапи до вашите профили, контакти и лични информации.

Овој дел од Дигитална прва помош ќе ви постави неколку основни прашања за да можете да процените како да ја намалите можната штета поврзана со губењето на уредот.